Sylogs rapport om övervakning och digitalisering

Kan ny teknik, övervakning och digitalisering kombineras med personlig integritet?

Som konsultbolag jobbar vi ofta med att utveckla ny teknologi. Mjukvara och system som har bättre egenskaper än de som redan finns. I vissa fall skapar det helt nya användningsområden, där teknologin kommer till nytta på ett sätt som vi kanske inte avsåg eller ens kunde föreställa oss innan. Så fungerar innovation – ett samspel mellan teknik och det omgivande samhällets behov.

Tekniskt och resursmässigt är det fullt möjligt att kontrollera allt och alla i dagens samhälle. Via mobiler eller andra verktyg skulle myndigheter eller andra aktörer kunna registrera precis allt vi gör. Även om det skulle vara extremt effektivt och förhindra brottslighet innebär det ett storebrorssamhälle där i praktiken ingen är fri och alla hamnar i ett slags fängelse. Ett digitaliseringsområde där utvecklingen går starkt framåt är övervakning. Både av fordon, maskiner och industriell utrustning via sakernas internet. Men också av människor. Konflikten mellan kontroll/övervakning och vår integritet är det vi ville belysa genom denna undersökning. Tekniken medger i princip allt, men samhällets framtida utmaning ligger i att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet

Genom utveckling av den här typen av teknologi kan vi möta människors önskan om en ökad trygghet och ändå värna om vår integritet. Som bransch och som it-företag har vi en viktig uppgift att hitta nya lösningar som svarar mot framtidens behov. Tekniken ger oanade möjligheter.

Nya regelverk behöver tas fram och det kommer krävas att säkerheten i systemen övervakas – en övervakning av övervakningen.
Säkerhetsaspekter måste prioriteras högt om vi ska kunna uppfylla allmänhetens önskemål.
Vi kan med denna rapport konstatera att integritetsaspekter engagerar många och blir en allt viktigare del av vår digitala omvärld.

Kontaktpersoner:
Johan Jacobsson, johan.jacobsson@sylog.se
Erik Rosén, erik.rosen@sylog.se

Sylog rapport nov20.pdf
Can-new-technology-surveillance-and-digitisation-be-combined-with-personal-integrity-e-book.pdf